Skip to content Skip to footer

درباره پروژه

مطالعه نتایج مشترک درمورد سلامت و نحوه عملکرد در زمان ویروس کرونا (COH-FIT) یک پروژه نظرسنجی بزرگ بین المللی برای کل جمعیت کشورهایی است که تحت تاثیر همه گیر کرونا ویروس (COVID-2019) قرار دارند. این پروژه تقریباً 200 محقق را شامل می شود و توسط چندین سازمان حرفه ای ملی و بین المللی تأیید شده است. ما اطلاعاتی را از بیش از 100،000 شرکت کننده در 30 کشور دنیا و در 6 قاره و به 25 زبان جمع خواهیم کرد. بررسی COH-FIT سه بار انجام خواهد شد: 1) در طول بیماری همه گیرویروس کرونا (موج 1) ، و 2) 6 ماه (موج 2) و 3) 12 ماه (موج 3) پس از پایان بیماری همه گیر ویروس کرونا ( COVID-19). در مورد اطلاعات محرمانه نزد ما از بزرگسالان ، نوجوانان و کودکان (6 سال و بالاتر) که رضایت / موافقت خود را برای انجام نظرسنجی می پرسند ، سؤال خواهیم کرد. ما می خواهیم اطلاعاتی راجع به جمعیت شناسی ، حرفه (مراقبت های بهداشتی / پلیس / آتش نشانی / کارکنان نظامی در مقابل دیگران) ، وضعیت و رفتارهای سلامت جسمی و روانی و همچنین عوامل محیطی ، قبل از همه گیری شدن ویروس کرونا ( COVID-19) و همچنین در طول پروژه COH-FIT با هدف شناسایی افرادی که از نظر سلامت جسمی و روانی در زمان ویروس کرونا درمعرض خطر یا خطر بیشتری قرار دارند و سطوح متفاوتی از محدودیت های مختلف را دارا می باشند، شناسایی کرده و عوامل خطر و محافظتی را شناسایی کند. برنامه های پیشگیری و مداخله را برای همه گیری COVID-19 آگاه سازید و در صورت بروز سایر بیماری های همه گیر در آینده نیز اطلاع رسانی کند.

COH-FIT © 2023. All Rights Reserved.