Skip to content Skip to footer

Vodeći projekti

Vođe COH-FIT projekta, Marco Solmi i Christoph Corell su klinički istraživači sa dugom i veoma produktivom istorijom saradnje, mešanja, spajanja i širenja svoje radiznalosti, ideja i mreža, kao i upornosti i pogona koje dele. Suočeni sa razornim napadom pandemije COVID-19, obojica su osetili neposredni nagon i snažnu potrebu da se brzo pređu iz pozicije pasivnih i iznenađenih posmatrača u mobilizaciju unutrašnjih i spoljašnjih resursa, kako bi aktivno prikupili informacije koje bi moglo napraviti razliku tokom i nakon pandemije COVID-19. Obojica su imali mnogo sreće, ubrzo im se pridružilo mnogo izvanrednih saradnika-istomišljenika iz celog sveta, koji dele isti osećaj odgovornosti i koji sačinjavaju COH-FIT tim.

Prof. Christoph U. Correll

Lekar Christoph U. Correll je profesor psihijatrije i molekularne medicine na Donald and Barbara Zucker School of Medicine u Hofstra/Nortvelu, Hempsted, Njujork, Sad; i profesor dečije i adolescentske psihijatrije na Charité Universitätsmedizin, Berlin, Nemačka.

 Njegova istraživanja i klinička praksa fokusirani su na otkrivanje, karakterizaciju i lečenje mladih i odraslih sa teškim mentalnim oboljenjima, psihofarmakologiju, epidemiologiju, komparativnu efektivnost i odnos između fizičkog i mentalnog zdravlja. 

Autor je više od 600 članaka u časopisima i dobitnik je više od 40 nacionalnih i međunarodnih priznanja za svoje radove. Od 2014. godine u kojoj je ova mera uvedena, Clarivate/Web of Science navodi ga kao “jednog od najuticajnijih naučnih umova” i navodi da je on “u 1% najcitiranijih naučnika u oblasti psihijatrije”

Dr. Marco Solmi

Prof. Dr Marco Solmi je psihijatar i docent Odeljenju za neuronauke Univerziteta u Padovi (Italija), kao i gostujući istraživač na King koledžu, Institut za psihijatriju, psihologiju i neuronauke, Rana psihoza: intervencija i laboratorija za kliničko otkrivanje (EPIC Lab). 

Glavne oblasti njegovog kliničkog i istraživačkog interesovanja obuhvatuju fizičko zdravlje ljudi koji pate od mentalnih poremećaja, kao i prevenciju i ranu intervenciju u slučajevima mentalnih poremećaja. 

Autor je više od 180 međunarodnih publikacija u recenziranim časopisima od 2013.

COH-FIT © 2021. All Rights Reserved.