Skip to content Skip to footer

Ingqokelela yamanani eproject

Iziphumo zezifundo zentsebenziswano kweZempilo nokuSebenza ngeXesha lesifo (COH-FIT) yeyona project yophando enkulu kwizizwe zehlabathi yeyabantu bonke bamazwe achatshazelwe ngubhubhane wesifo secorona (COH-19) Iquka phantse I 200 yabaphandi kumazwe angaphezu kwe 35 futhi yangqinwa yintlaninge yamazwe kunye nengcali yezizwe zehlabathi. Iproject ye COH-FIT ijolise ekuchongeni ingozi nempembelelo zokhuseleko ezizokwazisa ukhuseleko nenkqubo zokulamla ubhubhane we COVID-19 kunye nokuba abanye obhubhane bangenzeka kwilixa elizayo”

0
Uphando luqgityiwe
0
Izizwe
0
Izizwe ezinkulu

COH-FIT © 2023. All Rights Reserved.