Skip to content Skip to footer

Izingqino nentlangano ezixhasayo

supporting_logos_home_new

ngophando

Iziphumo zezifundo zentsebenziswano kweZempilo nokuSebenza ngeXesha lesifo (COH-FIT) yeyona project yophando enkulu kwizizwe zehlabathi yeyabantu bonke bamazwe achatshazelwe ngubhubhane wesifo secorona (COH-19) Iquka phantse I 200 yabaphandi kumazwe angaphezu kwe 35 futhi yangqinwa yintlaninge yamazwe kunye nengcali yezizwe zehlabathi. Iproject ye COH-FIT ijolise ekuchongeni ingozi nempembelelo zokhuseleko ezizokwazisa ukhuseleko nenkqubo zokulamla ubhubhane we COVID-19 kunye nokuba abanye obhubhane bangenzeka kwilixa elizayo”

0
Uphando luqgityiwe
0
Izizwe
0
Izizwe ezinkulu
Mayelana NATHI

Abakhokheli be Project

UProf Christoph U,Correll, USA/Germany, kunye noDr. Marco Solmi wase Italy bobabini nendzululwazi ezinga phezu kwe 200ezivela kwizizwe jikelele, ziqhuba iproject ye COH-FIT ukuze bajonge ukuba ubhubhane we COVID-19 uzichaphazele njani impilo zabantu jikelele ngokwase mzimbeni nangokwase ngqondweni.

Abaxhasi

Inani elikhulu elingaphezu kwe 200 yenzululwazi kwizizwe ezingaphezu ko 35 esuka kwimibutho yemfundo ephakamileyo kwihlabathi jikelele zithatha inxaxheba kule project ngokulungelelanisa

Mayelana NATHI

Izingqino nentlangano ezixhasayo

Iproject ye COH-FIT inqginiwe yaxhaswa linani elikhulu lesizwe kunye nemibutho yomakhwekhwetha kwezemfundo beZizwe zehlabathi kunye nenzululwazi eluntwini

yiba ngumsekeli wethu

Ingxowamali

Wonke umntu ubalulekile! Ukunceda wonke umntu, siyayidinga inkxaso yomntu ngamnye. Nomnikelo wakho, ukuququzela kwakho kuhambisela phambili ulwazi oluzakunceda ukulwa nobhubhane we COVID-19

Icon

Amajelo endaba

Amajelo ECOH-FIT enza ingxelo ngephanyazo
FUNDA NANGAPHEZULU
Icon

Ukwaziswa/ ukuphaphashwa

Upapasho oluvela kwi project ye COH-FIT
FUNDA NANGAPHEZULU
Icon

Imibuzo ebuzwa rhoqo

Ukuba unemibuzo eyongezelweyo, cofa apha
BONA ZONKE IFAQs
QHAKAMSHELANA

Sikrwece

Yeyamajelo, endaba, imfundo ephakamileyo okanye imibuzo ngezeminikelo ngokuphathelene neproject ye COH-FIT,qhakamshelana nathi apha.

  • contact@coh-fit.com

COH-FIT © 2024. All Rights Reserved.